O projekcie "Ja też potrafię"


Projekt „Ja też potrafię” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Adama Dzika w Wodzisławiu Śląskim/Gminę Wodzisław Śląski z siedzibą 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Konwaliowa 4, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projektodawcą Projektu „ Ja też potrafię”” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika w Wodzisławiu Śląskim/Gmina Wodzisław Śląski.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.