PROJEKT "Ja też potrafię" - opis działań


ZADANIE 1. WZBOGACAM JĘZYK        

 

PROWADZĄCY: mgr Dorota Glenc (2010/2011),  mgr Katarzyna Wala (2011/2012)

 

Zajęcia „Wzbogacam język” przeznaczone były dla uczniów klas II – VI. Odbywały się one w małych dziesięcioosobowych grupach, dzięki czemu wytworzyła się korzystniejsza sytuacja dla dzieci mających problemy z nauką. Głównym celem zajęć było wzbogacanie słownictwa uczniów oraz umiejętne zastosowanie trafnych wyrazów w  formach wypowiedzi, zarówno ustnej, jak
i pisemnej. Dzieci poznawały odpowiednie związki frazeologiczne, gromadziły słownictwo nacechowane emocjonalnie, tworzyły swoje słowniczki synonimów, antonimów, co wpływało na walory językowe ich prac pisemnych. Dzięki ciekawym ćwiczeniom prezentowanym na tablicy interaktywnej, większość zajęć przebiegała w formie edukacyjnej zabawy.

Efektem zajęć była m.in. wysoka nota uczniów klasy VI w zakresie pisanie na kwietniowym sprawdzianie.

 

 

 

Szkolna REDAKCJA
Szkolna REDAKCJA

          ZADANIE 2. JESTEM MAŁYM DZIENNIKARZEM      

 

 

PROWADZĄCY: mgr Wirginia Borkowska

 

  Uczniowie na zajęciach redagowali szkolne pisemko „Echo szkoły” . Tworząc gazetkę poznawali różne gatunki dziennikarskie, wzbogacali swoje słownictwo, uczyli się budować tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, który następnie w formie artykułu do gazetki został opublikowany. Stali się bardziej odważnymi w wypowiadaniu swoich sądów, a swoje przemyślenia nauczyli się swobodnie i rzetelnie formułować w zdania. Uczestnicy na zajęciach najpierw planowali  rozkład gazetki, a następnie pracowali nad szkolnym pismem  - każdy redaktor miał część pisemka do samodzielnego opracowania. Efektem końcowym było wydrukowanie wzorcowego pisma – matrycy oraz kserowanie i złożenie w całość.  Była to nauka poprzez zabawę. Od stycznia 2012 r. mali redaktorzy zdecydowali gazetkę tworzyć on - line, czyli po opracowaniu stawała się dostępna dla każdego (wystarczyło wejść na stronę www.juniormedia.pl).  Obecnie czekają na dziennikarskie legitymacje od  junior media oraz planują prace na przyszły rok szkolny.

 

 

 

 

 

 ZADANIE 3. PRZEZ DRAMĘ DO SUKCESU

 

PROWADZĄCY: mgr Beata Świerczek-Tront

 

Zajęcia „Przez dramę do sukcesu” miały na celu w spontaniczny sposób pobudzić uczniów do odkrywczych i twórczych zachowań, a przede wszystkim stymulować ich wszechstronny rozwój. Poprzez „zabawę w teatr” wychowankowie zaspakajali swoje potrzeby, takie jak: chęć działania, kontaktu z rówieśnikami, akceptacji w grupie, poczucia sukcesu. Odkryli własne możliwości i mocne strony. Uczyli się jak słowem, gestem, mimiką wyrażać uczucia i emocje. Stali się odważniejsi. Kształcili poprawną wymowę, dykcję, tonację głosu, umiejętności pięknej recytacji i  metody pamięciowego opanowywania tekstu, poznali teatr od kulis. Udział w zajęciach dał im możliwość poznania innej rzeczywistości, bycia kimś ważnym, prezentacji swoich umiejętności na dużej scenie i konfrontacji z szeroką publicznością. Nauczył wytrwałości, systematycznej, sumiennej pracy. Zmagania te zaowocowały wieloma sukcesami naszego szkolnego teatru „Frykas”. Miejski Przegląd Widowisk Jasełkowych przyniósł zespołowi I nagrodę za spektakle: „Tam rodzi się Bóg” (2010/11) „Gdzie Bóg się rodzi dobro Króluje” (2011/2012). Podobnie w Konfrontacjach Artystycznych „MASKA” młodzi aktorzy dwukrotnie wywalczyli  I miejsce za „Kopciuszka” (2010/11) oraz spektakl: „Książę szuka żony” (2011/2012). To teatralne doświadczenie przyniosło uczestnikom zwyczajnie wiele radości i niewątpliwie zostawi ślad w ich pamięci. Ułatwi także późniejsze nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Jestem dumna z moich młodych aktorów!

 

ZADANIE 4. JESTEM MISTRZEM ORTOGRAFII

 

PROWADZĄCY:  mgr Barbara Ferdyan - Tront

 

Zajęcia  były przeznaczone dla dzieci, które miały problemy z poprawną ortografią. Celem zajęć było opanowanie zasad ortograficznych polskiej pisowni, podniesienie poziomu poprawności ortograficznej najsłabszych uczniów oraz  podnoszenie poczucia własnej wartości  tych uczniów.

 Uczniowie  utrwalali zasady ortograficzne poznane na lekcjach  języka polskiego, a więc zajęcia pomagały pokonać trudności w nauce ortografii. Na zajęciach  wykorzystywaliśmy słowniki ortograficzne oraz słowniki poprawnej polszczyzny rozwiązując rebusy oraz krzyżówki utrwalając w ten sposób poprawną pisownię. Na zajęciach wykorzystywaliśmy również tablicę interaktywną rozwiązując liczne testy z trudnościami ortograficznymi. Starsi uczniowie wykonywali  pomoce dla młodszych kolegów w celu utrwalania pisowni wyjątków, a tym samym, sami utrwalali ich pisownię. Ponadto uczniowie przygotowywali się do cyklicznych dyktand, pisanych na lekcjach języka polskiego, mogli również pisać poprawy z dyktand napisanych na ocenę niedostateczną.

                                                                                        

 

ZADANIE 5: PIĘKNIE CZYTAM, ŁADNIE OPOWIADAM"

 

PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Bukowczan (2010/2011), mgr Katarzyna Wala (2011/2012)

 

Zajęcia „Pięknie czytam, ładnie opowiadam” skierowane były dla uczniów klasy IV, V i VI.
W pierwszym semestrze skupiono się głównie na czytaniu, wybranych przez dzieci, lektur. Korzystano z dobrze wyposażonej biblioteczki szkolnej, w której znajdują się całe serie ciekawych książek skierowanych dla dzieci i młodzieży, zakupione dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Uczniowie czytali wspólnie powieści nie tylko na zajęciach. Ci, szczególnie zaciekawieni losami bohaterów, zabierali lektury do domu do samodzielnego czytania. Na zajęciach skupiono szczególną uwagę na umiejętność pięknego opowiadania przeczytanej przygody, używając bogatego słownictwa.  Rozwiązywano również testy czytania ze zrozumieniem, wyrabiając
w dzieciach nawyk umiejętnego czytania ale również przygotowując ich, od samego początku, do   Sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej. Pracowano także nad odpowiednią dykcją
i interpretacją utworów poetyckich, co dało efekty zarówno w szkolnych, jak i miejskich konkursach recytatorskich, gdzie nasi uczniowie zajmowali wysokie miejsca.

 

 

 ZADANIE 6. POGOTOWIE PRZYRODNICZE

 

PROWADZĄCY: mgr Irena Reś

 

Celem zajęć było rozwijanie słownictwa, nabywanie umiejętności wypowiadania się językiem literackim, konstruowania wypowiedzi pisemnych w oparciu o treści przyrodnicze.

Zajęcia umożliwiały uczniom całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej. Uczestnicy dokonywali obserwacji składników środowiska i tworzyli  opisy przyrodnicze.  Dostrzegali walory przyrodnicze najbliższego regionu, poznawali prawnie chronione obiekty i obszary. Rozpoznawano - z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy – pospolite gatunki roślinne i zwierzęce. Szczególny nacisk kładziono na wypowiedzi poprawną polszczyzną oraz poprawność pisowni. Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi często inspirowane pomysłami uczniów: prezentacje, odgrywanie scenek, wchodzenie w rolę.

 Zajęcia uatrakcyjniano poprzez wykorzystanie multimediów (tablica interaktywna, Internet, mikroskop)

 

 ZADANIE 7. POTYCZKI MATEMATYCZNE

 

PROWADZĄCY: mgr Agata Rosół

 

Celem zajęć było wdrażanie do wypowiadania się poprawną polszczyzną, rozwijanie słownictwa matematycznego, konstruowanie wypowiedzi pisemnych, wprowadzenie do gromadzenia danych, ich porządkowania, analizy i tworzenia ich najprostszych reprezentacji poprzez wypowiedzi pisemne, czytanie ze zrozumieniem oraz formułowanie poprawnych odpowiedzi zgodnych z otrzymanym pytaniem.

Uczestnicy na zajęciach wzbogacali oraz kształtowali słownictwo - pojęcia matematyczne, ćwiczyli umiejętność układania jak i poprawnego rozwiązywanie zadań tekstowych ( o różnych treściach matematycznych ). Rozwiązywali zadania, które wymagały zastosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów życiowych -  wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczyli się czytać wykresy, tabele, diagramy, a przede wszystkim ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem ( ważna umiejętność potrzebna do rozwiązania sprawdzianu po klasie 6 ). Uczestnicy zajęć rozwiązywali również różne zagadki matematyczne, zadania logiczne, rebusy, krzyżówki oraz grali w różne gry matematyczne, które rozwijały ich logiczne myślenia. Większość zajęć była prowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, co wzbogacało i uatrakcyjniało zajęcia.

 

 

 

ZADANIE 8. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNO - LOGOPEDYCZNE

 

PROWADZĄCY: mgr Monika Komarek, mgr Renata Golec

 

Zajęcia te miały na celu pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy. Zajęcia były prowadzone w formie zabawowej. Na zajęciach dzieci poznawały prawidłowe ułożenie narządów mowy podczas wypowiadania głosek źle wymawianych. Następnie pracowały nad kontrolą ułożenia narządów mowy podczas wypowiadania głosek zaburzonych. Następnym etapem było utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w prawidłowy sposób. Wprowadziliśmy te głoski w logotomy, następnie w słowa w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Ostatnim etapem naszej pracy było utrwalanie wymowy w mowie kontrolowanej oraz spontanicznej. Praca była prowadzona w grupie oraz indywidualnie. Dzieci bawiły się językiem, pozanając i utrwalając poprawne schematy wypowiedzi, wzbogaciły język i osiągneły cel jakim była korekcja wady wymowy.