Zamówienia w Projekcie


05.12.2011

OGŁOSZENIE_ grudzień

Nr sprawy ZSP1-P-8-2011

 

KOMUNIKAT/OPIS OFERTY

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  w związku z realizacją projektu: „Ja też potrafię”, (poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje firm/osób na następujące stanowiska:

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 1: "Wzbogacam język" - zajęcia słownikowo-frazeologiczne – 1 osoba

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 2: "Jestem małym dziennikarzem"  - 1 osoba

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 3: "Przez dramę do sukcesu" metody aktywne - teatrzyk - 1 osoba

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 4: "Jestem mistrzem ortografii"  - 1 osoba

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 5: "Piękne czytanie, ładne opowiadanie" - 1 osoba

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 6: "Pogotowie przyrodnicze" - 1 osoba

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze w ramach Zadania 7: "Potyczki matematyczne" - 1 osoba

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczno-logopedyczne w ramach Zadania 8 - 2 osoby

 

Opis przedmiotu zamówienia/Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze/specjalistyczno-logopedyczne:

Do zadań Zleceniobiorcy należy:

a)    przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych w Szkole Podstawowej nr 16 dla dzieci uczestniczących w projekcie;

b)    opracowanie programu prowadzonych zajęć;

c)    prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć (w tym – dzienników zajęć, list obecności, sprawozdań miesięcznych) oraz kart czasu pracy;

d)    udostępnianie Koordynatorowi projektu danych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność;

e)    udostępnianie Asystentowi koordynatora ds. monitoringu i kontroli danych niezbędnych do monitorowania wskaźników i rezultatów projektu;

f)     zapewnienie jakości i terminowości wykonywanych zadań.

Na realizację powyższych zadań przewidziano następującą liczbę godzin lekcyjnych (45-minutowych)  w okresie styczeń - czerwiec 2012:

1. Zadanie 1 - 100 godzin

2. Zadanie 2 - 40 godzin

3. Zadanie 3 - 40 godzin

4. Zadanie 4 -  100 godzin

5. Zadanie 5 -  60 godzin

6. Zadanie 6 - 60 godzin

7. Zadanie 7 - 60 godzin

8. Zadanie 8 - 200 godziny

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.

Forma pracy: umowa zlecenie

 

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Zadanie 1 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu języka polskiego min. 1 rok
  2. Zadanie 2 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu informatyki min. 1 rok
  3. Zadanie 3 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć teatralnych min. 1 rok
  4. Zadanie 4 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu języka polskiego min. 1 rok
  5. Zadanie 5 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu języka polskiego min. 1 rok
  6. Zadanie 6 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu przyrody min. 1 rok
  7. Zadanie 7 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć z zakresu matematyki min. 1 rok
  8. Zadanie 8 - doświadczenie w pracy z dziećmi - prowadzeniu zajęć logopedycznych min. 1 rok

 

oraz posiadanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych

 

Kryteria oceny:

  • cena – 100%.

Wynagrodzenie stanowić będzie kwotę wszystkich wydatków łącznie z kosztami pracodawcy.

 

Niezbędne dokumenty:

  • oferta zleceniobiorcy + cv

Oferty wykonawców niespełniających warunków zostaną odrzucone.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególnych nauczycieli.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym pod nr telefonu 032 4562737. Oferty należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Konwaliowej 4, 44-373 Wodzisław Śląski lub emailem na adres: zawadasp@poczta.onet.pl do dnia 19 grudnia 2011 r. do godz. 15.00.

 

 

 

 

 

 

20.06.2011

OGŁOSZENIE

Nr sprawy ZSP1-P-4-2011

13.12.2010

OGŁOSZENIE_ grudzień

11.08.2010

OGŁOSZENIE

11.08.2010

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT/OPIS OFERTY

11.08.2010

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT/OPIS OFERTY

11.08.2010

Ogłoszenie