KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI_2018/2019


 

 

Od 15 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w naszej szkole realizowany jest

 

projekt "KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI".

 

Zajęcia obejmują wszystkich uczniów szkoły w formie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących braki z zakresu:

 

1. języków obcych - język angielski i język niemiecki

2. matematyki

3. przyrody i biologii

4. informatyki.

5. logopedii

6. socjoterapii

7. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

 

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

 

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

 

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Okres realizacji: 01.09.2017r – 31.07.2019r

 

 

Opis projektu:

 

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

 

 

Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach.

 

Cel projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach.

 

Grupą docelową są: szkoły dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym, uczniowie tych szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach Wsparciem w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 Zostanie objętych 1576 uczniów (w tym 809K), 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli (w tym 63K).

 

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, szkoły zostaną wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające ich proces edukacyjny.

 

 

 

 

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16 (typ projektu 1,3,4). W ramach zadania wsparciem objęci zostaną uczniowie/uczennice oraz grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 16.

 

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie: https://wodzislaw-slaski.pl/projekt-kompetentnie-wyksztalceni

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2019. Zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem pozyskanych z projektu pomocy naukowych

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

 

Zajęcia realizowane są w trzech grupach. Dwie grupy to zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne, natomiast jedna grupa to wyrównawcza, czyli utrwalanie wiedzy i umiejetności informatycznych z lekcji.

 

 

Celem zajęć jest:

1) Rozwój zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi i matematycznymi z wykorzystaniem multimedialnych technik nauczania oraz technologii informatycznej
2) Kształtowanie umiejętności informatycznych w zakresie:
- programowania – Logomocja, Scratch, Arduino Uno, ...  (nauka geometrii)
- edytorów tekstu
- edytora stron www
- grafiki komputerowej
- multimediów - prezentacji multimedialnej, filmu
- arkusza kalkulacyjnego
3) Rozwijanie kreatywności

 

 

Zajęcia informatyczne w klasie V a
Zajęcia wyrównawcze z informatyki. Programowanie ozobota
Zajęcia informatyczne rozwijające zainteresowania - klasa VII
Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie I
Pogotowie i potyczki matematyczne w klasie IV i V
ZDW matematyka

„Koło młodego naukowca

i badacza”

 

Koło jest realizowane w dwóch grupach wiekowych. Zarówno starsi jak i młodsi poznają otaczający ich świat i zjawiska fizyki zachodzące w przyrodzie.
Na zajęciach wyjaśniamy, co to strumień powietrza, co to jest wiatr, co powoduje, że balon przykleja się do ściany, czy też jak powstają bańki mydlane. Sprawdzaliśmy również, kiedy spadające jajko się rozbije, a kiedy jego skorupka zostanie nienaruszona. Jednym słowem poznajemy fizykę od kuchni.

 

 

czerwiec 2018. „Koło młodego naukowca i badacza”

 

 

„Pogotowie matematyczne”

 

to zajęcia skierowane do dzieci, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć matematykę. Z wykorzystaniem różnych pomocy, w sposób zabawowy dzieci przyswajają sobie to, co sprawia im kłopoty. Dzięki tej formie pracy dzieciaki nie czują presji.

 

 

maj 2018. „Pogotowie matematyczne”

„Potyczki matematyczne”

 

to zajęcia skierowane do dzieci, które matematykę lubią i świetnie się nią bawią. W tych zajęciach biorą udział dzieci uzdolnione matematycznie. Na zajęciach omawiamy zagadnienia wykraczające poza materiał danej klasy. Zadania są bardziej złożone, wymagające logicznej analizy.
Za pomocą klocków LEGO uczymy się na przykład tabliczki mnożenia, poznajemy liczby z podziałem na jedności, dziesiątki, setki, tysiące wykorzystując kolorowe magnesy, zaś kolorowe kubki wykorzystujemy do nauki kodowania.

 

 

maj - czerwiec 2018. „Potyczki matematyczne”

 

 

Zajęcia przyrodniczo-biologiczne
PRZEZ DOŚWIADCZENIE DO WIEDZY

 


W zajęciach uczestniczą uczniowie zdolni o zainteresowaniach przyrodniczo-biologiczno-fizyczno-chemicznych. Uczą się poprzez wykonywanie prostych doświadczeń, a następnie formułują problem badawczy, wysuwają hipotezy i wnioski. Wykonują opis doświadczenia, schematów, tabel, wykresów .
Rozpoznają skały i minerały, badają ich własności.
Poznają budowę kwiatu, jego funkcje powstawanie owoców -obserwacje
Prowadzą obserwacje pogody- notują odczyty temperatury, ciśnienia atmosferycznego ; obliczają amplitudy ; sporządzają tabele z odczytami, analizują wyniki.
Uczą się w sposób kreatywny i twórczy.
Zajęcia wdrażają do systematyczności i samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 

 

Pażdziernik 2018. Zajęcia przyrodnicze

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Wzmożona pomoc w kształtowaniu percepcji słuchowej, wzrokowej; usprawnianie umiejętności czytania ze zrozumieniem, formułowanie odpowiedzi w oparciu o teksty; wspomaganie w rozwoju funkcji intelektualnych.
Uczniowie usprawniają czytanie ze zrozumieniem, uzupełniają i utrwalają wiedzę matematyczną i przyrodniczą w oparciu o tekst i różne źródła informacji

 

Zajęcia wpływają na pozytywną motywację do nauki, rozbudzają siły we własne możliwości, odkrywają mocne strony ucznia oraz niwelują niepowodzenia szkolne.