Zadanie: Czy moja miejscowość jest ekologiczna? CZYSTOŚĆ WÓDW ramach projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2,O zostały przeprowadzone zajęcia terenowe z przyrody
Temat: Czy moja miejscowość jest ekologiczna?

 

CZYSTOŚĆ WÓD W NASZEJ OKOLICY

 


Wybraną ścieżkę realizowałam z grupą uczniów z klasy V a i V b, łącznie 20 osób
Połowa uczestników zadania to uczniowie wiekowo o 1 rok młodsi, gdyż rozpoczynali edukację w szkole jako sześciolatki.
Ze względu na zróżnicowany wiek uczniów zdecydowałam się na pierwszy poziom odkrywania – zorganizowany. Uczniowie na zajęciach przyrodniczych są bardzo dociekliwi zadają wiele pytań, zainteresowani zadaniami oczekują natychmiastowych efektów, odpowiedzi. Chętnie i z wielkim zaangażowaniem wyszukują ciekawe doświadczenia, eksperymenty. Jednakże ich samodzielna praca jest nieco chaotyczna więc uznałam, że wybór poziomu zorganizowanego pozwoli uzyskać lepsze wyniki końcowe.
Chcieliśmy dowiedzieć się, czy w naszej miejscowości mamy czyste rzeczki, potoki , strumyki, więc wyruszyliśmy w teren, aby dokonać obserwacji. Wykonaliśmy proste pomiary np. prędkości nurtu rzeczki, jej szerokość oraz pobraliśmy próbki wody do obserwacji mikroskopowych. Stwierdzamy, że wody naszych strumyków są zanieczyszczone, woda nie jest przejrzysta, a koryta rzeki są nieuregulowane, znajdywaliśmy wyrzucone śmieci.

Uczniowie poszerzyli wiadomości na temat najbliższego otoczenia w tym środowiska wodnego. Potrafią rozróżnić wody stojące i płynące, wyróżnić główne elementy rzeki oraz scharakteryzować jej działalność na poszczególnych odcinkach, potrafią prowadzić pomiary nad rzeką oraz obserwację wody z uwzględnieniem jej najbliższego otoczenia. Potrafią podać przykłady wykorzystania wód oraz rozumieją potrzebę ich ochrony. Znają zasady bezpiecznego zachowania się nad rzeką.
Uczestnicy zajęć dostrzegli sposoby ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze oraz jego negatywne skutki.
Zajęcia terenowe są dobrą metodą na utrwalanie wiadomości oraz zweryfikowanie z wiedzą uzyskaną w czasie lekcji.
Jednakże głównym cele zajęć terenowych jest poznawanie prawidłowości zachodzących w środowisku przyrodniczym z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów multimedialnych oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat środowiska najbliższej okolicy, ich znaczenia i konieczności ochrony. Wyzwalanie postawy badawczej oraz rozbudzanie zainteresowania różnorodnością świata, jego bogactwem i pięknem a w szczególności jego ochroną.

Irena Reś - nauczyciel przyrody