Wizerunek szkoły


Wizja i misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą środowiskową opartą na tradycji, otwartą na świat”

 

… szkołą nowoczesną, ale pielęgnująca tradycje i korzenie śląskiej kultury , profesjonalną, twórczą i stale uczącą się, integrującą, starającą się o wyrównywanie szans w edukacji wszystkich naszych uczniów, jednocześnie radosną, przyjazną i bezpieczną - przede wszystkim dobrą szkołą wykazującą się wzrastającym poziomem nauczania i stwarzającą możliwości do wszechstronnego rozwoju zarówno uczniów, jak i kreatywności nauczycieli.

Nasza Szkoła jest szkołą środowiskową. Integruje środowisko szkolne i lokalne pobudzając do aktywności na rzecz rozwoju placówki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku. Stale rozwija się , zmienia swój wizerunek podnosząc standard jakości pracy. Nasza działalność jest oparta na ścisłej współpracy i przy czyn­nym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

Placówka pretenduje do miana centrum kultury dzielnicy. Jest organizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi literatury, poezji, malarstwa, muzyki, umożliwia miejscowymi pasjonatom i hobbystom. „ujawnienie się” i podzielenie się bogactwem własnych zainteresowań. Utworzone centrum informacji pozwala na wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej zarówno przez uczniów, nauczycieli. Biblioteka stanowi centrum wiedzy i informacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Zaś współpraca z Biblioteka Miejską i Powiatową umożliwia rozszerzenie działalności i udostępnienie bazy komputerowej absolwentom szkoły i środowisku lokalnemu .

Promuje zdrowy styl życia poprzez efektywne krzewienie sportu wśród własnych uczniów, jak i dorosłych mieszkańców udostępniając salę gimnastyczną coraz licznym chętnym grupom.

Placówka Zespołu jest bezpieczna . Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji i patologii społecznych, reaguje na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i dyskryminacji, ale również podejmuje działania na rzecz pomocy potrzebującym.
Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jed­nostki.
Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji. Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowuje nauczanie do indywi­dualnych możliwości ucznia, rozwija w nim potrzebę samokształcenia i dosko­nalenia się. Dzięki kontaktom szkoły z partnerskimi szkołami zza granicy nasi uczniowie rozwijają i pogłębiają znajomość języka angielskiego.

Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pe­dagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i do­brze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią. Osiąga ­ to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na pa­tologie społeczne.

NASZ ABSOLWENT TO MŁODY CZŁOWIEK WYPOSAŻONY W ZASÓB WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW, POZWALAJĄCY Z POWODZENIEM ROZPOCZĄĆ KOLEJNY ETAP EDUKACJI. JEGO OSOBOWOŚĆ WZBOGACA OKREŚLONY W NASZEJ SZKOLE WZÓR CNÓT I POSTAW:

 

Jest młodym człowiekiem szanującym swój kraj i naród, a poprzez znajomość dziedzictwa kulturowego swojej miejscowości, regionu, ojczyzny, gdyż zna i pielęgnuje swoje „korzenie”;
Jest otwarty na świat, zna dorobek Europy i miejsce Polski wśród państw europejskich.
Potrafi porozumiewać się poprawnie w języku ojczystym i obcym.
Korzysta z różnorodnych źródeł informacji; dobrze posługuje się komputerem i Internetem.
Efektywnie, zgodnie działa w zespołach;
Wykorzystuje wiedze w praktyce, potrafi ją zaprezentować.
Rozumie różne formy sztuki – jako jej odbiorca czy nawet twórca.
Przykłada wagę do profilaktyki zdrowia.
Cechuje go otwartość na innych, szczerość i życzliwość
Jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji religijnych i politycznych.
Jest kulturalnym człowiekiem, obowiązkowym i odpowiedzialnym;
Szanuje pracę swoją i innych.
W sytuacjach trudnego wyboru potrafi być asertywny i odporny na pa­tologie społeczne”

 

[pobierz] 0.1 MB koncepcja pracy szkoły SP 16