Szkoła dziś...


W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

 

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz system alarmowy. Realizowane są projekty i programy profilaktyczne.

Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne we wszystkich salach lekcyjnych, sale lekcyjne i salę komputerową z dostępem do internetu, projektory multimedialne, wizualizery, nowoczesną salę gimnastyczną z kompleksem boisk sportowych , bibliotekę z czytelnią oraz Multimedialnym Centrum Informacji, salę zabaw "KUBUSIOLANDIA".

Propagujemy zdrowy styl życia. Stołówka serwuje zdrowe posiłki oraz napoje. Realizujemy programy i projekty prozdrowotne: Żywienie na wagę złota, Szklanka mleka, Owoce w szkole.

W przyjaznym uczniom sekretariacie szkoły można uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – m.in. koło teatralne, taneczne, przyrodniczo - ekologiczne, dziennikarskie. plastyczne. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy środowiskowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Nasza szkoła jest placówką środowiskową, opartą na trdycji i otwartą na świat.

 

Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jed­nostki.

 

Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji. Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowuje nauczanie do indywi­dualnych możliwości ucznia, rozwija w nim potrzebę samokształcenia i dosko­nalenia się. Dzięki kontaktom szkoły z partnerskimi szkołami zza granicy nasi uczniowie rozwijają i pogłębiają znajomość języka angielskiego korespondując z przyjaciółmi z Anglii, Turcji, Czech. Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pe­dagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i do­brze wyposażoną bazę dydaktyczna. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią. Osiąga ­ to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na pa­tologie społeczne.